Deepening Democracy through Access to Information
R/€ = 20.54 Change: 0.00
R/$ = 19.00 Change: 0.03
Au 1616.40 $/oz Change: 1.82
Pt 720.50 $/oz Change: -3.89
 
 
Deepening Democracy through Access to Information
R/€ = 20.54 Change: 0.00
R/$ = 19.00 Change: 0.03
Au 1616.40 $/oz Change: 1.82
Pt 720.50 $/oz Change: -3.89
 
 
BACK

The Constitution in isiNdebele (1996)

27th February 2017

Thina, abantu beSewula Afrika,
Siyakwazi ukungaphatheki kwethu ngokomthetho
esikhathini esadlulako;
Siphathela phezulu abahlukunyezwa ngebanga lokobana kubenokulunga begodu nekululeko
enarheni yekhethu,
Sihlonipha labo abasebenze ekwakheni begodu nekuthuthukiseni iphasi lekhethu; begodu
Bakholelwa bonyana iSewula Afrika ngeyabo boke abahlala kiyo, sibambene ngokwahlukahlukana
kwethu.
Ngalakhoke, ngabajameli bethu abakhethwe ngokukhululekileko; samukela uMthetho-sisekelo
lo njengoMthetho wokuthoma weRiphabliki oza –
Kuqeda ukwahlukana okwadlulako begodu sakhe umphakathi ozokudzimelela kuminqopho
yentando yenengi ubulungiswa begodu namalungelo wangokomthetho wobuntu.
Ukubeka isisekelo sentando yenengi begodu nomphakathi onzinzileko lapho umbuso unzinze
khona phezu kwentando yesitjhaba begodu lapho zoke izakhamuzi zivikelwe khona
ngokomthetho.
Ukwenza ncono izinga lepilo yazo zoke izakhamuzi begodu nokuvezwa kwekgono lawo woke
umuntu;
Ukwakha, iSewula Afrika ebumbeneko begodu nenentando yenengi ezokwazi ukuthatha indawo
yayo njengenarha ezijameleko emndenini wentjhabatjhaba.
UZimu avikele abantu bekhethu.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudz imu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika 

Advertisement
  • The Constitution in isiNdebele (1996)
    Download
    0.30 MB
Sponsored by
EDITED BY: Creamer Media Reporter
EMAIL THIS ARTICLE SAVE THIS ARTICLE ARTICLE ENQUIRY
Advertisement
 
 
Prev Next